Sopimusehdot ja salassapito

Etusivu > Sopimusehdot  •  Kirjoittanut Easoft Oy

1. Yleistä

1.1

Tämän sopimuksen ehtoja sovelletaan Easoft Docs Oy:n (jäljempänä myös Toimittaja) ja Asiakkaan välillä.
Toimittaja ja Asiakas jäljempänä myös Osapuolet.

1.2

Easoft Docs Oy toteuttaa asiakkaalle sopimuksessa mainituin ehdoin tietotekniikka-alan sovellusta.

2. Sopimus

Sopimus syntyy ja tulee Osapuolia sitovaksi,

2.1

kun molemmat Osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai

2.2

kun Asiakas on hyväksynyt sopimuksen sähköisesti.

3. Sopimuksen kohde

3.1

Easoft Docs Oy toteuttaa sopimuksessa olevien määrittelyjen mukaisen asiakasprojektin, joka sisältää asiakkaan tarkoitukseen soveltuvan järjestelmän. Sopimukseen kuuluvien tuotteiden ja palveluiden toimitussisältö on tyhjentävästi kuvattu osapuolten välisessä kirjallisessa sopimuksessa. Sovitun ulkopuolelle jäävistä töistä tai lisätöistä sekä niiden kustannuksista sovitaan ja veloitetaan erikseen.

Sopimus sisältää yksinomaan käyttöoikeuden Easoft Docs Oy:n kehittämään sovellukseen, jonka tekijänoikeus ja muut immateriaaliset oikeudet säilyvät Easoft Docs Oy:llä. Asiakas ei voi jälleenmyydä sovellusta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle eikä suoraan tai välillisesti antaa sovellusta kolmannen osapuolen käyttöön. Tätä sopimusehtoa rikottaessa Asiakkaan tulee suorittaa Toimittajalle korvaus koko rikkomuksen keston ajalta, kuitenkin vähintään yhdeltä kuukaudelta. Aikaan perustuvan korvauksen määrä on Asiakkaan kolmannelta osapuolelta veloittama määrä, mutta kuitenkin vähintään Toimittajan Asiakkaalta perimä veloitus kerrottuna kahdella. Lisäksi korvauksen määrään luetaan vastaavat veloitukset kuin Asiakas on maksanut sovelluksen käyttöönotosta Toimittajalle.

Sopimus sisältää käyttöoikeuden Easoft Docs Oy:n kehittämään sovellukseen. Asiakas ei voi jälleenmyydä sovellusta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle. Korvausvastuu tällaisessa tapauksessa on kolmannelta osapuolelta saatu kauppasumma, tai kuitenkin vähintään sovelluksen tekemisestä toimittajalle maksettu määrä.

4. Sopimushinnan maksaminen

4.1

Asiakas maksaa tilauksen sopimuksen mukaisesti. Maksuehto 14 vrk. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 § 1 momentin mukaisesti.

5. Hintasidonnaisuus lisenssimaksujen osalta

5.1

Lisenssimaksut tarkistetaan vuosittain yleisen hintakehityksen mukaan. Tarkistuspäivä on jokaisen vuoden viimeinen päivä. Toimittaja ilmoittaa hintojen muutoksista sähköpostitse tai muuten kirjallisesti Asiakkaalle

5.2

Käyttäjäkohtainen lisenssimäärä tarkistetaan jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Määränä pidetään Easoft Docsissa aktiivisena olevia käyttäjiä ja käyttäjiä, jotka ovat kirjautuneet tarkistuskuukauden aikana järjestelmään.

5.3

Lisenssimaksut laskutetaan kuukausittain aina 1kk etukäteen tai vuosittain aina 1 vuosi etukäteen.

5.4

Lisenssimaksut alkavat 1.koulutuspäivästä lähtien.

5.5

Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan lainsäädännössä määritellyn verokannan (veroprosentin) mukaisesti.

6. Toimitusaika ja irtisanominen

6.1

Toimitusaika sovitaan erikseen.

6.2

Asiakas voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen yhden (1) ja Toimittaja kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Maksettuja lisenssimaksuja ei palauteta.

6.3

Toimittajalla on oikeus sulkea palvelu ja purkaa sopimus maksamattoman laskun vuoksi, jos maksu on myöhästynyt yli 21 päivää.

6.4

Osapuoli voi kirjallisesti purkaa sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli toinen Osapuoli asetetaan konkurssiin tai toinen Osapuoli rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta Osapuolelta tästä kirjallisen purku-uhalla annetun huomautuksen.

7. Osapuolten oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

7.1

Toimittaja vastaa ohjelmistossa olevan asiakkaan informaation varmuuskopioinnista.

7.2

Toimittaja ei ole vahingonkorvausvastuussa Asiakkaalle aiheutuneista välittömistä eikä välillisistä
vahingoista.

7.3

Toimittaja sitoutuu korjaamaan viipymättä ohjelmassa havaitut äkilliset ongelmat, jotka estävät
ohjelmiston käyttöä.

7.4

Toimittajalla on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta Asiakkaalta saatuja parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia sovelluskehityksessään. Toimittajan tavoitteena on näin eri asiakkailtaan saamansa palautteen perusteella kehittää sovelluksen yleistä toimivuutta kaikille asiakkailleen.

7.5

Toimittajalla on oikeus kehittää ja päivittää ohjelmistoa.

7.6

Ohjelmistoon tallennetun Informaation omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle.

7.7

Asiakas vastaa ohjelmaan syötettyjen tietojen oikeellisuudesta ja laskennoista.

7.8

Asiakas vastaa ohjelmistoon tallentamastaan Informaatiosta ja siitä, että sillä on oikeus hyödyntää
Informaatiota ja siitä ettei se loukkaa kolmannen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

8. Henkilötietojen käsittely

8.1

Toimittaja ja Asiakas sitoutuvat noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojalainsäädäntö määrittää
henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien tahojen roolit.

8.2

Asiakas on Rekisterinpitäjä.

8.3

Toimittaja on henkilötietojen käsittelijä.

8.4

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan liitteessä 2 kuvattuja ehtoja.

9. Salassapito

Sopimuksen allekirjoittamisella Osapuolet sopivat, että mikäli Osapuoli toimittaa toiselle sopijapuolelle aineistoa tai muuten paljastaa luottamuksellisia tietojaan, vastaanottava Osapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaiken toiselta sopijapuolelta saamansa materiaalin, aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaiseksi muuten ymmärrettävä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin tämän sopimuksen toimitukseen liittyviin tarkoituksiin. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakkaan sovellukseen syöttämä ja sen sisältö koskien esim. työntekijätietoja, palkkatietoja, asiakkuustietoja (asiakasrekisterit), tuote-, tuotteiden hinta- ja hinnoittelutietoja sekä muut vastaavat tiedot, ovat kaikki salassapidettäviä Asiakkaan liikesalaisuuden piiriin kuluvia tietoja

Vastaanottavan Osapuolen tulee rajoittaa tiedon saamisoikeutta niin, että oikeus tiedon saamiseen on ainoastaan niillä vastaanottavan Osapuolen työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoa voidakseen suorittaa tarkoitukseen liittyvät työtehtävänsä. Vastaanottavan Osapuolen tulee tiedottaa edellä kuvatuille työntekijöille tämän salassapitosopimuksen velvollisuuksista.

Salassapitovelvollisuus ja muut mahdollisen sopimuksen velvoitteet eivät koske tietoa siitä eteenpäin ja siltä osin kuin vastaanottava Osapuoli voi osoittaa, että

  • Tieto oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa jo ennen kuin vastaanottava Osapuoli sai sen toiselta Osapuolelta,
  • Tieto on muutoin kuin vastaanottavan Osapuolen toimenpiteiden johdosta tullut yleisesti saataville tai muuten julkiseksi
  • Tieto on tullut vastaanottavan Osapuolen tietoon kolmannelta osapuolelta,
  • Tieto on vastaanottavan Osapuolen itsenäisesti kehittämää ilman että kehitystyössä on hyödynnetty tämän sopimuksen piiriin kuuluvaa tietoa.

Salassapitosopimuksen estämättä on Osapuolella oikeus luovuttaa salassapidettäviä tietoja sellaiselle viranomaiselle, joka on niitä pyytänyt ja jolla lain ja sitä alemman tasoisten säädösten perusteella on oikeus tiedot saada. Samoin on Osapuolella oikeus luovuttaa po. tietoja käyttämilleen asiantuntijoille ja avustajilleen esim. Osapuolten keskinäisissä riitatilanteissa tai viranomaisten kanssa asioidessa.

Salassapitositoumus on voimassa ilman ajallista rajoitusta. Jäljempänä määritelty sopimussakko koskee rikkomuksia, jotka ovat tapahtuneet aiemmin kuin viiden vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä.

Poiketen siitä, mitä edellä on sovittu vahingonkorvauksista, Toimittaja on korvausvelvollinen salassapitorikkomuksista seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Jos Toimittaja tai tämän työntekijät rikkovat tässä määriteltyä salassapitoehtoa, tulee Toimittajan suorittaa Asiakkaalle kertakaikkinen sopimussakko määrältään 50.000 €. Kiinteän sopimussakon lisäksi erillistä vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole. Sopimussakko ei tule maksettavaksi rikkomuksesta, joka on vähäinen ja josta ei aiheudu taloudellista vahinkoa Asiakkaalle.

Toistuneesta salassapitorikkomuksesta suoritetaan vain yksi sopimussakko.

10. Ehdot

Toimittajan ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa noudatetaan seuraavia ehtoja seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä:

10.1

Kirjallisen sopimuksen ehdot

10.2

Tästä liitteestä ilmenevät ehdot

10.3

IT2018 YSE – yleiset sopimusehdot, IT2018 EJT – erityisehtoja tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista, IT2018 ETP – erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista sekä IT2018 EHK – erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä.

10.4 Maplet Oy:n ehdot.

Asiakkaan käyttämään palvelukokonaisuuteen voi kuulua Maplet Oy:n tuottamia palveluita. Asiakas sitoutuu siihen, että noudattaa soveltuvin osin kaikkia niitä ehtoja, joita Maplet Oy kulloinkin voimassa olevilla yleisillä toimitusehdoilla edellyttää.

11. Riitojen ratkaiseminen

11.1

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla.

11.2

Mikäli sovintoa ei saavuteta, erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, jonka tuomiopiiriin Jyväskylä kuuluu.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot

Molemmat osapuolet sitoutuvat käsittelemään rekisterinpidon alaisena olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Molemmat osapuolet toteuttavat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojakeinot varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden. Asiakas on vastuussa päätelaitteiden tietoturvallisuudesta

Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään toiselta osapuolelta saamansa henkilötiedot luottamuksellisena ja salassa.

Asiakas vastaa, että henkilötietojen käsittelyyn on pätevä oikeudellinen peruste, ja että rekisteröidylle on annettu riittävät tiedot henkilötietojen käsittelystä. Asiakas vastaa henkilötietoja sisältävien viestien tietoturvallisuudesta.

Asiakas antaa toimittajalle oikeuden henkilötietojen käsittelyyn pitämällä Easoft-tukitunnus aktiivisena.

Toimittaja vakuuttaa, että kaikki henkilöt ja/tai valtuutetut alihankkijat jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn ovat allekirjoittaneet asianmukaisen salassapitosopimuksen ja/tai ovat muutoin sitoutuneet salassapitoon.

Toimittaja avustaa Asiakasta varmistamaan, että Asiakas noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan, jotka koskevat esim. tietoturvaa, tietoturvaloukkauksista ilmoittamista, tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia ja ennakkokuulemista. Toimittajalla on oikeus laskuttaa yllä kuvatusta avustamisesta kohtuulliset kustannukset.

Näihin ehtoihin sisältyy Asiakkaan antama valtuutus, jonka nojalla Toimittaja voi teettää yhteistyösopimukseen kuuluvat palvelun tai palvelut kokonaan tai osittain ulkopuolisella alihankkijalla. Toimittaja sitoutuu huolehtimaan ja valvomaan, että alihankkijat sitoutuvat noudattamaan samoja tai vastaavia velvollisuuksia kuin Toimittajalle näiden henkilötietokäsittelyehtojen nojalla kuuluu.

Yhteistyösopimuksen päättyessä Toimittaja tuhoaa ja/tai muuttaa tunnistamattomaksi Asiakkaan puolesta käsittelemänsä henkilötiedot.

Osapuolet toteavat, että vastuu, joka liittyy valvontaviranomaisen tai tuomioistuimen määräämiin mahdollisiin hallinnollisiin sakkoihin/tai vahingonkorvauksiin, jakautuminen perustuu kummankin osapuolen velvollisuuteen täyttää omat tietosuojalainsäädännön mukaiset velvoitteensa. Osapuolten vahingonkorvausvastuu kaikista toiselle yhteistyösopimuksen osapuolelle aiheutuvista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat siitä, että osapuoli rikkoo näitä tietojenkäsittelyehtoja, rajoittuu summaan joka vastaa Asiakkaan Toimittajalle maksamia lisenssimaksuja 12kk ajalta. Osapuolilla ei ole vastuuta välillisistä tai epäsuorista vahingoista. 

Vastuunrajoitusta ei sovelleta vahinkoihin jotka ovat aiheutuneet tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai salassapitovelvoitteen rikkomisesta.