Kemikaalien varastoinnin tarkastuslista

Tämän työkalun avulla voit tarkastaa kemikaalien varastointiin liittyviä turvallisuusriskejä kemikaalien varastointi-, purku- ja lastauspaikoilla. Tarkastuslistan pääasiallisena lähteenä on käytetty Turvallisuus- ja kemikaaliviraston opasta "Pienyrityksen kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta".

Kemikaalien varastoinnin tarkastuslista

Mitä Kemikaalien varastoinnin tarkastuslista pitää sisällään?

Kemikaalien varastoinnin tarkastuslista
  Taustatiedot
  Tarkastuksen kohde
   Tarkastuksen vastuuhenkilö
    Tarkastukseen osallistuneet henkilöt
     Tarkastusaika
      Kemikaalitiedot
      Varastoitavien kemikaalien tiedot ja määrät ovat tiedossa.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Käytettävissä on ajan tasalla oleva kemikaalilista ja käyttöturvallisuustiedotteet.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Koulutus ja suunnitelmat
      Työntekijöille on annettu koulutusta ja opastusta kemikaalien turvallisesta käytöstä ja käsittelystä sekä toiminnasta mahdollisissa onnettomuustilanteissa.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Varastointi
      Kemikaalivarasto on merkitty oveen kiinnitetyllä tekstillä. On suositeltavaa, että myös varastoitavien aineiden varoitusmerkit ovat ovessa.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Kemikaalivarastossa ei säilytetä sinne kuulumatonta tavaraa. Esim. palavien nesteiden varastossa ei säilytetä mitään muita palavia aineita tai materiaaleja.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Hapot, emäkset ja palavat sekä muut keskenään reagoivat aineet on varastoitu erillään toisistaan. Esim. astioiden alle on asennettu vuodonkeräysaltaat, vallitilat on jaettu osiin väliseinillä.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Varastoitavien kemikaalien yhteensopivuus on varmistettu käytettävien säiliö-, astia- ja lattiamateriaalien kanssa.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Kemikaalivarastossa on riittävä ilmanvaihto. Palavien nesteiden höyryjen pitoisuus normaalitoiminnassa on korkeintaan 25% aineen alimmasta räjähdysrajasta. Vaaralliset aineet eivät muodosta tilaan haitalliseksi tunnettuja pitoisuuksia. Ilma vaihtuu vähintään kerran tunnissa huoneen tilavuuden verran. Poistoilmaa ei käytetä työskentelyalueiden palautus- tai siirtoilmana. Vaarallisten aineiden varastointi- ja käsittelytilojen ilmanvaihto on tehty erilliseksi muusta kiinteistön ilmanvaihdosta.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Kemikaalivarastossa mahdollisesti tapahtuvat vuodot on helposti kerättävissä talteen.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Kemikaalivarastossa ei ole viemäröintiä. Jos tilassa on viemäröinti, se on johdettu umpikaivoon tai keräysaltaaseen.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Kemikaalivarasto muodostaa suoja-altaan. Keskenään reagoivat kemikaalit eivät pääse sekoittumaan keskenään. Suoja-allas voidaan toteuttaa tekemällä lattia nestetiiviiksi ja varustamalla tilaan johtavat ovet ja aukot vähintään 0,1 m korkealla nestetiiviillä kynnyksellä. Vaihtoehtoisesti kemikaalivaraston lattiataso voidaan toteuttaa muuta tilan lattiatasoa o,1 m alempana tai lattia varustetaan vuotojen keräämistä varten kanaaleilla, jotka johtavat keräilysäiliöihin tai -altaisiin.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Säiliöt on sijoitettu omiin suoja-altaisiin tai vallitilaan, jonka koko on terveydelle ja ympäristölle vaarallisille kemikaaleille vähintään 100 % suurimman säiliön tilavuudesta ja palaville vähintään 110 % suurimman säiliön tilavuudesta. On suositeltavaa toteuttaa vallitila huomattavasti tätäkin suurempana, jos se on teknisesti mahdollista.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Kemikaalisäiliöt ja -astiat on merkitty asianmukaisesti (kemikaalin nimi, varoitusmerkit ja niiden nimet, vaara- ja turvalausekkeet) Jos kemikaalia jaetaan isommasta astiasta pienempiin astioihin, on huomioitava, että tarvittavat tiedot löytyvät kaikista astioista.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Asiattomien pääsy tiloihin on estetty esim. lukituksella ja kulunvalvonnalla.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Henkilösuojaimet ja vahingontorjuntavälineet
      Työntekijöillä on käytössään riittävästi asianmukaisia suojavarusteita (suojakäsineitä, kenkiä, hengityssuojaimia, suojalaseja ja suojavaatetusta)
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Henkilökohtaisia suojavälineitä säilytetään varaston ulkopuolella. Näin suojavälineet ovat käytettävissä jo heti varastoon mennessä ja varmistetaan, että suojavälineet säilyvät käyttökuntoisina.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Kemikaalivaraston läheisyydessä on toimiva hätäsuihku ja silmänhuuhtelupiste. Hätäsuihkua testataan säännöllisesti ja silmänhuuhtelupullot eivät ole vanhentuneita.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Vaarallisten aineiden varaston välittömässä läheisyydessä on riittävä määrä nestemäisten aineiden palon sammuttamiseen soveltuvia käsisammuttimia. Käsisammuttimien teholuokka on vähintään 43 A 183 BC.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Nestemäisten kemikaalien varastossa on riittävästi vuorojen keräämiseen soveltuvaa imeystysainetta.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Säiliöt ja putkistot
      Kemikaalisäiliöt on sijoitettu siten, että niiden huolto ja kunnossapito on mahdollista.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Säiliöiden ilmaputket on johdettu paikkaan, jossa poistokaasut eivät aiheuta vaaratilanteita.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Kemikaalisäiliöt ja -putkistot on tarkistettu ja niille on laadittu huolto- ja kunnossapitosuunnitelma.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Öljynerotuskaivot ja sulkuventtiilit on tarkastettu ja niille on laadittu huolto- ja kunnossapitosuunnitelma.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Kemikaalien purku ja lastaus, liikennönti
      Lastauslaitureilla ei varastoida vaarallisia aineita.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Kuljettajat ja varastotyöntekijät on ohjeistettu kemikaalien turvalliseen siirtoon ja vaaratilanteissa toimimiseen.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Purku- ja lastauspaikat on päällystetty ja viemäröity umpikaivoon tai öljynerottimeen.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Avotulen teko ja tupakanpoltto on kielletty kyltillä palavien nesteiden täyttö- ja tyhjennyspaikoilla.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Kemikaalisäiliöiden täyttö- ja tyhjennysyhteet on merkitty
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Maadoitusyhteet on käytössä palavien nesteiden ja kaasujen siirtoa varten.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Kemikaalivarastolle on järjestetty esteetön kulku. Henkilö- ja kemikaalikuljetukset on järjestetty mahdollisuuksien mukaan erillisille kulkureiteille. Kulun on oltava esteetön myös talviaikaan ja palokunnalle.
      • Kyllä
      • Ei
      • Lisätietoja
      Kokeile pohjan täyttämistä

      Kokeile pohjan täyttämistä ja tee oma mallidokumentti!

      Klikkaa siirtyäksesi täyttämään

      Yleisessä dokumenttipohjakirjastossamme olevat mallit ovat asiakkaidemme ja työntekijöidemme luomia, jotta pääset helposti alkuun Easoft Docs -ratkaisujen käytössä. Mallit on tarkoitettu käytettäväksi vain hypoteettisina esimerkkeinä, eikä niitä tule käyttää ammattimaisten neuvojen korvikkeena. Sinun tulee pyytää omaa ammattiapua selvittääksesi, onko mallin käyttö sallittua työpaikallasi tai lainkäyttöalueellasi.

      Kemikaalien varastoinnin tarkastuslista on vain yksi dokumentti­pohjistamme – tutustu muihin!